top of page

CGS lanserar X-Fog – unikt tensidfritt släckmedel som möter moderna krav

Den nya brandsläckaren X-Fog från CGS ersätter dagens skumbrandsläckare och möter högt ställda miljökrav. X-Fog är som det enda högeffektiva, vätskebaserade släckmedlet på marknaden helt tensidfritt vilket gör ett byte bort från både PFAS (flourtensider) såväl som andra tensider enkelt. Det nya släckmedlet är noga testat av räddningstjänsten och finns tillgängligt i behållare om 6 och 9 liter.


CGS nya brandsläckare ersätter skumbrandsläckare i så kallade fibrösa material[1]som trä, papper och textil. Brandsläckaren består av ett miljöneutralt[2]och tensidfritt släckmedel med upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten. X-Fog ger också ett förebyggande brandskydd genom att vara både släckande och impregnerande vilket förhindrar återantändning under släckningsarbetet. Den goda släckeffekten innebär också en mycket snabb värmesänkning av branden. Det innebär att de brännbara och giftiga gaser som uppstår minskar, vilket i sin tur skapar en bättre miljö för användaren.


Enligt statistik från MSB är 98% av alla byggnadsbränder klass A, det vill säga bränder i fibrösa material där skum inte behövs som släckmedel[3]. X-fog klassas som vatten med tillsats och används idag av räddningstjänsten för skogs-, hus- och industribränder på olika orter i landet. Genom CGS blir den nya brandsläckaren nu brett tillgängligt även som handbrandsläckare om 6 och 9 liter.

"X-Fog ger helt nya förutsättningar att släcka bränder utan att kompromissa med människors hälsa och miljö. I stort sett alla skumsläckare kan ersättas." säger Melker Lang, produktchef på GPBM Nordic AB som ligger bakom varumärket CGS.

I dag finns inget behov att sätta AB-släckare i offentliga utrymmen på till exempel skolor, kontor och hotell. AB-skum rekommenderas till platser där det verkligen föreligger risk för pölbrand, vilket totalt sett utgör en ytterst liten del av alla bränder.


Sätt rätt släckare på rätt plats

X-Fog är den enda vätskebaserade släckaren med hög släckeffekt på marknaden som är helt tensidfri. Släckmedlet saknar kemiska ämnen som har cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Det innebär att medlet är ett hållbart och miljövänligt brandskydd utan att kompromissa på säkerheten.


En ny lagstiftning är på gång för att stoppa användningen av skumsläckare med flourtensidinnehåll (PFAS) som under lång tid varit branschstandard. Miljöbalken föreskriver att skum inte ska användas, och enligt MSB bör skumsläckare undvikas där det går[4]. Skum som når marken bidrar till förgiftning av vattenmagasin och grundvatten. PFAS, som är mer studerat än tensider i allmänhet, har hittats i flera vattentäkter i Sverige, ofta från brandskum som runnit ned i vattnet. Genom vattnet kan flourtensiderna sedan tas upp av levande varelser och lagras i till exempel levern och blodomloppet[5].


"Vi förespråkar rätt släckare på rätt plats. Det bör vara regel snarare än undantag att ersätta skumsläckarna. Vår X-Fog-släckare är helt tensidfri, till skillnad från andra vätskesläckare på marknaden. Att de gamla skumsläckarna med flourtensider är på väg ut är bra, men arbetet stannar inte där. Ersätt inte en tensid med en annan." säger Melker Lang, produktchef på GPBM Nordic AB.


Alla tensider kan föra med sig gifter, som utvecklats i branden, ner till grundvattnet, vilket ger en negativ miljöpåverkan. X-Fogs EC50-värde, det vill säga mätvärdet som visar hur giftigt ett ämne är, är högt (4,1%). Mätvärdet är långt högre än andra släckmedels uppmätta värden (0,09%). Ytterligare en viktig faktor är PNEC-värdet, som anger hur mycket ett ämne måste spädas ut för att inte ha giftpåverkan. Det nya släckmedlet klassas som miljöneutralt med ett PNEC-värde på 17 500 liter, vilket ska jämföras med andra uppmätta släckmedel som har ett PNEC-värde på 75 miljoner liter.

[1] Fibrösa material är fasta material såsom trä, papper, textil och olika plastmaterial. När dessa material antänds utgör det en klass A-brand. Klass B betyder att det brinner i vätska och/eller i fasta ämnen som kan anta vätskeform. Klass C innebär gasbrand och klass D innefattar bränder i metaller och metallegeringar. Klass F står för brand i matolja och mafett. [2] Ett högt EC50-värde (4,1%) och ett lågt PNEC-värde (17 500L) gör X-Fog miljöneutralt. EC50 är ett mätvärde som visar på hur giftigt ett ämne är (akuttoxicitet). Ett högt EC50-värde är önskvärt, och ju högre värde desto mindre akuttoxisk är produkten. X-Fog har ett EC50 värde på 4,1% vilket kan jämföras med det näst bästa uppmätta värdet på 0,09%. PNEC är ett mätvärde som visar hur mycket ett ämne måste spädas ut för att inte ha någon giftpåverkan (toxisk effekt). X-Fog har ett PNEC-värde på 17 500 liter vilket kan jämföras med det näst bästa uppmätta värdet på 75 000 000 liter. [3] Källa: MSB; IDA – Åtgärder vid byggnadsbränder; https://ida.msb.se/ida2#page=89e6066d-26ac-47e6-9d3a-48284b96124f [4] Källa: MSB; https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/slackmedel-for-raddningstjanst/ [5] Källa: Naturskyddsföreningen; https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vad-ar-pfas/


Comments


bottom of page