top of page

Ängelholm först ut i landet med tensidfritt släckmedel

De kommunala fastighetsbolagen Ängelholmshem och Ängelholmslokaler har påbörjat utfasningen av brandsläckare innehållandes PFAS och tensider, ämnen som är oerhört svåra för kroppen och naturen att bryta ned. Genom insatsen är man först ut i Sverige att ställa om till mer miljömässiga släckare, innehållandes det tensidfria släckmedlet X-Fog. Fler följer nu efter.

Från och med februari 2023 kommer 200 PFAS-ämnen[1]och ämnen som bildar PFAS vid nedbrytning, att vara förbjudna inom EU[2]. Ängelholms kommun är en av flera kommuner i landet där man uppmätt höga halter av dessa skadliga ämnen[3], som misstänks vara cancerframkallande. Under många år har PFAS funnits i brandskum som Försvarsmakten och Räddningstjänsten använt vid övningar och arbeten, såväl som i vanligt förekommande skumsläckare. Det är mycket svårt för naturen att bryta ner dessa ämnen, som finns kvar länge i mark och vattendrag. Tidigare har föroreningar från den nedlagda flygflottiljen F10 i Ängelholm bland annat tvingat en reservvattentäkt för nödsituationer att stänga[4].Mot bakgrund av detta har fastighetsbolagen Ängelholmshem och Ängelholmslokaler påbörjat ett skifte bland stadens kontor, vård- och skolmiljöer. Där ersätts nu skumsläckare succesivt i samband med att de ska underhållas. Istället för att fortsätta med skum, byter man nu till ett tensidfritt släckmedel från CGS, som kallas X-Fog, och som redan varit i bruk hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst sedan flera år. Släckmedlet har upp till fyra gånger bättre släckeffekt än vatten och ger ett förebyggande brandskydd genom att vara både släckande och impregnerande vilket förhindrar återantändning under släckningsarbetet. Den goda släckeffekten innebär också en mycket snabb värmesänkning av branden. Det innebär att de brännbara och giftiga gaser som uppstår minskar, vilket i sin tur skapar en bättre miljö för användaren.Branschorganisationen Svenska Brandsäkerhetsföretag, SVEBRA, rekommenderade redan i juni 2021 att nya skumsläckare innehållande PFAS ska fasas ut. Skumsläckare laddas om vart femte år, vilket gjort att branschen resonerat att det är lika bra att börja utfasningen i samband med det underhållsarbete som ändå görs inom femårsintervallen. Det innebär i praktiken att hela beståndet nationellt skulle kunna vara utbytt inom en femårsperiod.

  • Ansvaret för vår miljö och hälsa vilar på allas axlar. Att som tillverkare och leverantör bidra med ny miljövänlig teknik utan att tumma på säkerheten är en vinst för hela samhället, och vi är stolta över att ta ansvar. Genom valet av tensidfritt släckmedel står man redo både för de nära förestående och nödvändiga lagkraven samtidigt som man stöttar en framtida utveckling bort från andra skadliga tensider jämte PFAS, säger Henrik Selvén på Channel Manager på GPBM Nordic AB.

  • Inom en femårsperiod så räknar vi med att alla släckare är bytta. Det handlar om rena miljömässiga fördelar men också en ekonomisk långsiktighet. Detta släckmedel kan jag hantera själv. Det går att fylla på släckarna på egen verkstad till en rimlig kostnad. Många leverantörer har skrivit att de har en miljöklassning som egentligen inte är en miljöklassning. Nu har jag en släckare som har en riktig miljöklassning som jag kan stå för, säger Bjarne Christiansen, brandskyddstekniker på Prebrand.

Bjarne Christiansen arbetar som brandskyddstekniker på Prebrand, som levererar brandsläckningsmedel till Ängelholmshem och Ängelholmslokaler.


I leverantörsleden arbetar man aktivt med att fler ska få upp ögonen för tensidfritt. Sett till skumsläckare som produktgrupp skall dessa endast placeras där synnerliga behov förekommer, vid risk för vätskebrand[5].[1] PFAS står för ”per- och polyfluorerade alkylsubstanser”. [2] Enligt Kemikalieinspektionen. [3] Enligt Naturskyddsföreningen. [4] I december 2021 hölls ett nationellt möte mellan representanter från Ängelholm, Ljungby, Norrköping, Ronneby, Östersund och Östra Göinge. Ledningen för dessa sex kommuner, alla drabbade av PFAS-föroreningar, samlades för att diskutera framtida lösningar och samarbeten. Ängelholms kommun stod som värdar för mötet. [5] Enligt statistik från MSB är 98% av alla byggnadsbränder klass A, det vill säga bränder i fibrösa material där skum inte behövs som släckmedel. X-fog klassas som vatten med tillsats och används idag av räddningstjänsten för skogs-, hus- och industribränder på olika orter i landet.


Comentários


bottom of page